Fundacja „Polki Mogą Wszystko” i Henkel Polska razem na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych

Henkel Polska i Fundacja „Polki Mogą Wszystko” już po raz 13 przyznają stypendia naukowe wychowankom domów dziecka oraz podopiecznym rodzin zastępczych. W tegorocznej edycji wsparcie finansowe otrzyma 27 uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami w innych dziedzinach.

Celem programu „Wiem, że warto się uczyć” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
z domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Nie mają one za sobą motywujących doświadczeń, co często przekłada się na gorsze wyniki w nauce lub nawet zaniedbywanie obowiązku szkolnego.

Stypendia w ramach programu przyznawane są wychowankom pieczy zastępczej, którzy ukończyli ostatnią klasę szkoły podstawowej i zdali egzamin ośmioklasisty, osiągnęli co najmniej dobre wyniki w nauce, byli zaangażowani w wolontariat lub inne działania społeczne i mają rekomendację napisaną przez osobę znaczącą w życiu wychowanka. Otrzymane środki uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na dofinansowanie zakupu komputera, potrzebnych sprzętów edukacyjnych, książek i słowników, pokrycie kosztów udziału w kursach (językowych, przygotowujących do egzaminów na wyższą uczelnię) czy też innych wydatków związanych
z rozwojem swoich zainteresowań. W tegorocznej edycji programu zostanie przyznanych 27 stypendiów.

Fundacja „Polki Mogą Wszystko” realizuje Program stypendialny „Wiem, że warto się uczyć” we współpracy z Henkel Polska od 2005 roku. Do 2019 r. firma przekazała łączną kwotę 501 800 zł na stypendia dla 352 wychowanków pieczy zastępczej z całej Polski. W ramach 13 edycji programu Henkel przekaże wsparcie finansowe w wysokości ponad 67 500 zł.

Wielu naszych podopiecznych zmaga się z ogromnymi trudnościami. Decyzja, gdzie podjąć dalszą naukę zależy od wsparcia, jakie uzyskają od opiekunów. Świadomość, że mogą też liczyć na pomoc finansową z zewnątrz, pozwala im w pełni rozwinąć skrzydła. Cieszymy się, że firma Henkel od lat dostrzega ten problem i pomaga nam go rozwiązywać – powiedziała Joanna Kuzebska, Kierownik Fundacji „Polki Mogą Wszystko”.

Wykształcenie w zgodzie z własnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami to szansa na lepszą przyszłość. To dlatego od kilkunastu lat niezmiennie wspieramy Fundację w jej misji wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Wielką zaletą programu „Wiem, że warto się uczyć” jest to, że szyty jest na miarę konkretnych potrzeb stypendystów, pomagając im znaleźć własną drogę – powiedziała Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Henkel Polska, realizując swoją strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat intensywnie wspiera proces edukacji dzieci
i młodzieży. Oprócz programu stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć” firma realizuje inne dedykowane programy edukacyjne dla najmłodszych. Jednym z nich jest Świat Młodych Badaczy – program edukacyjny kierowany do uczniów szkół podstawowych, który poprzez interaktywne warsztaty w przejrzysty i ciekawy sposób przybliża dzieciom świat badań naukowych i przedmiotów ścisłych. Innym przykładem jest program realizowany na zasadzie wolontariatu pracowniczego – Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju. W jego ramach przeszkoleni i certyfikowani pracownicy Henkla prowadzą spotkania i zajęcia z dziećmi na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji.

O firmie Henkel

Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2019 Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie około 20 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,2 mld euro. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 52 tysiące pracowników, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl