Program dofinansowań rehabilitacji i leczenia dzieci został zawieszony do odwołania.

Prośby od rodziców dzieci o rehabilitację, dofinansowanie leków, pokrycie kosztów leczenia, sprzęt potrzebny do powrotu do zdrowia, to nasza codzienność. Dlatego od początku swojego istnienia pomagamy chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

Każdy, kto chciałby ubiegać się o dofinansowanie dla swojego dziecka (do lat 18) powinien zapoznać się z zasadami dofinansowania. Bardzo prosimy o uważne przeczytanie poniższych zasad. Ułatwi to Państwu składanie dokumentów i zmniejszy ilość zadawanych nam pytań. Jeśli jednak coś będzie dla Państwa niejasne, to prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Fundacja Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko) nie rozpatruje próśb o pomoc, które nie spełniają poniższych warunków. Preferujemy kontakt poprzez e-mail. Składany wniosek musi zawierać numer telefonu lub adres e-mail. Nie kontaktujemy się drogą listowną.

Zasady dofinansowania

 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami można składać od 2 października do 31 sierpnia każdego roku wyłącznie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Fundacji.
 2. Fundacja rozpatruje wnioski o dofinansowanie raz w roku (we wrześniu). Brane są wówczas pod uwagę wnioski, które wpłynęły do Fundacji nie później niż do końca sierpnia.
 3. Fundacja na każdy rok ustala priorytet przyjmowanych wniosków, który jest brany pod uwagę przy ocenie wniosku, a tym samym zwiększa szansę na otrzymanie dofinansowania.
  Spośród wniosków, które wpłyną do Fundacji w terminie od 2.01 r do 31.08 w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dzieci z rzadkimi chorobami w tym genetycznymi.
  Jednocześnie pragniemy powiadomić, że kwota maksymalnego dofinansowania w 2016 r. w Fundacji Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko) wyniosła 5.000 zł. Pozostałe wnioski rozpatrywane będą przez Fundację w dalszej kolejności.
 4. Złożenie wniosku nie oznacza otrzymania dofinansowania.
 5. Fundacja Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko) przyznaje dofinansowania w oparciu o rzetelną ocenę nadesłanych wniosków, w miarę posiadanych środków finansowych. Posiadane środki finansowe ograniczają liczbę dofinansowań, które możemy przyznać w związku z tym nie możemy zagwarantować, że wszystkie dzieci, których zgłoszenia rozpatrzymy w pierwszej kolejności otrzymają dofinansowania.
 6. Z powodu ilości otrzymywanych wniosków ich rozpatrywanie może potrwać do końca września. Lista dofinansowań zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko).
 7. Fundacja przyznaje dofinansowanie na leczenie dzieci, o ile nie jest ono finansowane przez NFZ (np. Synagis, ubranka uciskowe). Ze względu na ograniczone środki nie finansujemy usuwania barier architektonicznych. Z reguły nie pokrywamy również kosztów operacji, zwłaszcza tych, które mogą być finansowanie przez NFZ lub na terenie Polski oraz kosztów sprzętu rehabilitacyjnego.
 8. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest zamieszkiwanie na terytorium Polski.
 9. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy wypełnić formularz przez stronę internetową i opisać w nim krótko historię dziecka i sytuację rodzinną.
 10. Osoby, które otrzymają od nas decyzję o dofinansowaniu są zobowiązane do:
  • odesłania 2 egzemplarzy podpisanej umowy przygotowanej przez Fundację,
  • przesłania Fundacji aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka,
  • przesłania Fundacji aktualnej informacji o sytuacji materialno – bytowej i opinii o rodzinie przygotowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  • przesłania Fundacji aktualnych zaświadczeń o dochodach rodziny (chyba, że są one uwzględnione w powyższej opinii).
 11. Fundacja finansuje wyłącznie turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach, które oferują minimum 5 godzin rehabilitacji dziennie. Nie rozpatrujemy wniosków dotyczących turnusów organizowanych przez ośrodki, których program przewiduje mniejszą liczbę godzin zabiegów.
 12. Priorytetowo traktowane będą wnioski dotyczące dzieci, które nie otrzymały dotychczas dofinansowania od Fundacji.
 13. Wszystkie prośby przechowywane są przez Fundację Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko) przez rok od dnia rozpatrzenia wniosków, a następnie zostają zniszczone.
 14. Nie ma możliwości przenoszenia wniosków o pomoc na rok kolejny.
 15. Fundacja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od powyższych zasad w wyjątkowych sytuacjach.
 16. Decyzja komisji dokonującej wyboru wniosków jest nieodwołalna. Fundacja nie udziela informacji na temat przyczyn odmowy dofinansowania.