Fundacja przyznaje stypendia dzieciom, które wychowują się w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Jest to pomoc przyznawana za wysokie osiągnięcia w nauce oraz za inne wybitne osiągnięcia.

Nasz fundusz stypendialny jest starszy niż sama Fundacja Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko). Zanim jeszcze powołana została fundacja tygodnik „Przyjaciółka” przekazywał stypendia finansowe studentom, którzy wychowali się w domu dziecka.

W minionych latach przyznawaliśmy stypendia wspólnie z firmą Henkel i SC Johnson. Wielu z naszych podopiecznych zmaga się z decyzją, czy podjąć dalszą naukę. Świadomość, że mogą liczyć na naszą pomoc ułatwia im podjęcie decyzji o wyborze szkoły i pokazuje, że na każdym etapie nauki znajdzie się ktoś, kto może wesprzeć ich aspiracje.

W latach 2008-2016 prowadziliśmy także prywatny fundusz stypendialny ufundowany przez osoby polskiego pochodzenia z Wielkiej Brytanii, które finansują stypendia dla studentów z domów dziecka i rodzinnych domów dziecka, którzy otrzymują stypendium wypłacane, co miesiąc do zakończenia nauki na kierunku, na którym studiują obecnie.

Od początku programu stypendialnego przyznaliśmy około 500 stypendiów o wartości ponad miliona złotych.

Zapoznaj się z zasadami stypendiów i złóż wniosek:

Stypendia dla uczniów

Edycja 2018/2019

Co roku we wrześniu rozpoczynamy nabór wniosków stypendialnych dla uczniów, powierzonych w pieczę zastępczą.

Wierzymy, że każda kolejna edycja programu mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę odpowiedniego wykształcenia. Mamy także nadzieję, że przykład naszych stypendystów będzie wpływał pozytywnie na wszystkich ich rówieśników. O stypendium mogą się starać wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni rodziców zastępczych. Stypendium jest przeznaczone dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat.

Na wnioski czekamy do 15 września.

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się poniższymi dokumentami.

Dokumenty można składać on-line na stronie Fundacji Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko).

KLIKINIJ TUTAJ I WYPEŁNIJ WNIOSEK

Stypendia dla studentów

Jeżeli chcesz ubiegać się o stypendium lub ufundować je, skontaktuj się z Fundacją Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko).

Nabór wniosków stypendialnych został zakończony
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 2018 (* – pole wymagane)
1. Dane stypendysty

* Imię dziecka:

* Nazwisko dziecka:

* PESEL:

2. Dane adresowe stypendysty

Miejscowość
* Ulica:
* Kod pocztowy: * Poczta:
* Województwo

* Nazwa i adres Urzędu Skarbowego, do którego należy dziecko:

3. Dane kontaktowe
Uwaga! Jeśli stypendysta jest niepełnoletni podać dane opiekuna

Imię i nazwisko opiekuna: (jeśli stypendysta jest niepełnoletni)
* Telefon:
* E-mail:

4. Dane konta bankowego, na które zostanie przelane stypendium

* Numer konta bankowego (26 cyfr):
* Imię i nazwisko właściciela konta:
* Adres właściciela konta:

5. Dane dotyczące stypendium

* Rodzaj stypendium:

Uwaga! Średnia ocen (w formacie z przecinkiem: np.: 4,3)

* Semestr I: * Semestr II:

Uwaga! Średnia ocen (w formacie z przecinkiem: np.: 4,3)

Wyniki egzaminy ósmoklasisty:
* język polski: * matematyka: * język obcy nowożytny:

* UZASADNIENIE (krótka informacja o Wychowanku, opis pasji i informacje, które przekonają Komisję o przyznaniu stypendium, maksymalnie 2500 znaków wraz ze spacjami)

* Informacja o sposobie wykorzystania stypendium (informacja o tym, w jaki sposób uzyskane stypendium pomoże dziecku w rozwoju)

Opis osiągnięć wychowanka w przypadku starania się o stypendium za inne osiągnięcia

6. Załączniki
Prosimy o załączenie poniżej linków do pobrania plików umieszczonych wcześniej w serwisie https://wetransfer.com
Instrukcja jak przesłać pliki znajduje się poniżej formularza.

Skan dokumentu poświadczającego przebywanie w pieczy zastępczej:
Skan ostatniego świadectwa szkolnego w przypadku starania się o stypendium za osiągnięcia naukowe:

7. Akceptacje warunków

* TAK – Zobowiązuję się do przedstawiania raz na 6-miesięcy pisemnego rozliczenia przyznanego stypendium wraz z kopiami rachunków, faktur, paragonów.

* TAK – Zapoznałem/am się z warunkami Programu Stypendialnego Fundacji Przyjaciółka oraz akceptuję jego postanowienia
* TAK – Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o Prawach Dziecka
* TAK – Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji Przyjaciółka