Uzdrawiające rodziny

Projekt koncentruje się na kompleksowym wsparciu rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek typu rodzinnego oraz przebywających pod ich opieką dzieci i młodzieży zagrożonych kryzysem psychicznym. Jego głównym celem jest poprawa stanu psychicznego lub zachowania 60 dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej z województwa mazowieckiego poprzez udział w warsztatach i podnoszenie kompetencji dorosłych z ich otoczenia w ramach czasowych projektu. Projekt będzie realizowany od 01 września 2022 roku do 31 maja 2023 roku.

Przewidywane efekty to:

  • poprawa zachowania u dzieci biorących udział w projekcie,
  • wzrost wiedzy o przyczynach problemów występujących u dzieci oraz adekwatnych sposobach reagowania na te problemy u rodziców zastępczych i innych specjalistów,
  • somoorganizacja rodziców zastępczych poprzez grupy samopomocowe,
  • wypracowanie modelu współpracy w oparciu o wzajemne zaufanie i uspójnioną wiedzę.

Projekt odpowiada na problem niewystarczającego wsparcia dzieci powierzanych do pieczy zastępczej i dorosłych sprawujących opiekę w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej. Dzięki jego realizacji dzieci będą mogły pracować nad własnymi problemami i kryzysami psychicznymi oraz otrzymać adekwatne wsparcie od dorosłych ze swojego otoczenia, a przede wszystkim będą mogły pozostać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce typu rodzinnego.  Potrzeba wsparcia w kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych i współpracy dorosłych tworzących system jest identyfikowana od wielu lat w raportach z badań.  

Projekt rozpocznie się pilotażem na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Następnie do 5 powiatów województwa mazowieckiego.

 W Ramach realizacji projektu dzieci wezmą udział w warsztatach „Pewność siebie”, całe rodziny (dorośli i dzieci) w warsztacie „Radość w byciu razem”, rodzice zastępczy i specjaliści w warsztatach o zrozumieniu traumy i straty i w warsztatach „Poczucie bezpieczeństwa”.

Dodatkowo w projekcie przewidziane są konsultacje indywidualne i grupy wsparcia oraz wypracowanie modelu pracy zespołowej w oparciu o analizę trudnych zachowań.

Budżet projektu to 292 409,00 zł, z czego kwota 274 580,00 zł pochodzi z dotacji ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Tekst wyświetlany nad logotypami partnerów.

Aktualizacje

  • 2023-01-25: Review and Update Content. Linked list of whitelisted providers.
  • 2023-01-25: Review and Update Content. Linked list of whitelisted providers.
  • 2023-01-25: Review and Update Content. Linked list of whitelisted providers.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram