Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej

Projekt „Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci bez opieki i rozdzielonych z rodzicami (UASC) oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” (“Strengthen family-based care/alternative care service for Unaccompanied and Separated Children (UASC) and children placed in foster care”) realizujemy przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), w konsorcjum 5 organizacji, z których liderem jest Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Skupiamy się na rozwoju kompetencji i wiedzy organizacji pozarządowych w Polsce i Ukrainie, tak by wymieniając się doświadczeniami, mogły aktywnie działać na rzecz jak najkorzystniejszej opieki dla dzieci przebywających poza swoimi rodzinami biologicznymi. Uczymy dzieci i młodzież by mogli być adwokatami we własnej sprawie. Dbamy o fachową pomoc i dobre samopoczucie rodzin zastępczych i dzieci, które w nich przebywają, a które uciekły przed wojną do Polski.

Nasze działania:

Integracyjny obóz leczenia traumy dziecięcej dla rodzin zastępczych i dzieci z Ukrainy

Styczeń 2023

27 dzieci z rodzinami zastępczymi spędziło dwa tygodnie w Kozim Grodzie. Ucieczka przed wojną do Polski, zmiany miejsca zamieszkania już na terenie Polski, trudne warunki lokalowe i życiowe, rozłączenie z ojcami zastępczymi, którzy dopiero później dołączyli do rodzin spowodowały spotęgowanie nakładających się na siebie traum relacyjnych i wojennych.
Zmiany w funkcjonowaniu dzieci były widoczne dość szybko po rozpoczęciu obozu. Dzieci korzystały z sytuacji dostępności wielu dorosłych, reagujących ze zrozumieniem dla ich traum, co znacząco podnosiło ich poczucie bezpieczeństwa, zwiększało zaufanie. Część dzieci zrezygnowała z agresji i nieposłuszeństwa jako strategii przetrwania, do których stosowania były przyzwyczajone. Nastolatki chętnie korzystały ze wsparcia psycholożki. Rodziny wspierała wykwalifikowana kadra oraz 9 wolontariuszy, którzy przeszli szkolenie na temat interwencji relacyjnej opartej o zaufanie według programu TBRI. Jesteśmy przekonani, że zarówno dzieci jak i dorośli wykorzystują to czego nauczyli się na obozie.

“Analiza polskiego procesu deinstytucjonalizacji oraz doświadczenia wartościowe dla wspierania zmian ukraińskiego systemu opieki nad dziećmi trafiającymi poza swoje rodziny

Publikacja przedstawia ideę, jaka przyświeca procesowi deinstytucjonalizacji w Polsce - poszanowaniu podmiotowości dziecka, jego prawa do wychowania w rodzinie oraz uznaniu jego dobra za najważniejsze. Chcemy inspirować do realizacji tej idei poprzez pokazanie instrumentów i mechanizmów: wsparcia rodziny, rodzinnych form pieczy zastępczej, przekształcania instytucji, przy zwróceniu szczególnej uwagi na dzieci ze specjalnymi potrzebami i niedostosowane społecznie. Autorzy poszczególnych tekstów przedstawiają subiektywne, oparte na praktycznym doświadczeniu, spojrzenie na działania dotychczas prowadzone w obszarze deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Opisują wzloty i upadki, szanse i zagrożenia, jakie na przestrzeni lat miały miejsce.

Centrum Wymiany Doświadczeń

Centrum Wymiany Doświadczeń to spotkania osób związanych z opieką nad dzieckiem i rodziną, zainteresowanych kwestiami związanymi z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi z niepełnosprawnościami.
Chcemy przygotować dorosłych (liderów organizacji pozarządowych, rodziców zastępczych itp.) oraz dzieci i młodzież do podejmowania skutecznych działań na rzecz jak najkorzystniejszej opieki dla dzieci przebywających poza swoimi rodzinami biologicznymi oraz wyrównania szans dla dzieci z niepełnosprawnościami. Organizujemy spotkania z organizacjami pozarządowymi w Polsce, które prowadzą rodzinne domy dziecka czy pełnią rolę organizatorów pieczy zastępczej, organizują grupy wsparcia i szkolenia dla rodziców zastępczych. Zapraszamy na warsztaty z ekspertami z zakresu retoryki i rzecznictwa.
Angażujemy przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych i środowiska rodziców zastępczych w spojrzenie w przyszłość Ukrainy i oderwanie się od myślenia wyłącznie o wojnie. Pośrednio ma to charakter wsparcia osób po traumatycznych doświadczeniach wojennych poprzez angażowanie ich w działania, które są im bliskie i mogą przynieść konkretne korzyści.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram